Zarządzanie nieruchomościami – charakterystyka

www.kronen-klasmann.pl

Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa polegająca na zawodowym, odpłatnym wykonywaniu czynności zleconych przez właściciela nieruchomości. Do tych czynności należą między innymi: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością.

Działalność ta prowadzona jest przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, czyli posiadające licencje zarządcy nieruchomości. Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m.

in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę.

Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna. Zarządzanie nieruchomościami można prowadzić: jako samodzielny przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w określonej formie lub jako pracownik najemny.

deweloper Jandach w pobliżu Poznania buduje deweloper Luboń domy